Genel Bilgiler

Yağların Tașınması ve Depolanması :

Bu bölümde sizlere yağların nasıl stoklanacağına ve naklederken nelere dikkat edileceğine dair genel bilgiler verilecektir.

Depolama Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar : 

Ambalajları sürekli temiz tutmaya özen gösteriniz. Eğer bir ürünün renginde veya kokusunda negatif bir etki söz konusu ise bunu mutlaka önemseyiniz ve FTS KİMYA yetkilisini bu durumdan haberdar ediniz. Böyle bir yağı mutlaka ayrı bir yerde saklayınız ve ilave bir etiketle durumu belirtiniz. Ürünün durumu FTS KİMYA Ürünleri yetkilisi tarafından belirlenene kadar yağı kullanmayınız. Yağları daima temiz ve sağlam kaplara almaya özen gösteriniz. Aksi takdirde, ambalajlardan yağ akabilir ve çok kısa sürede her yere yağ bulașır. Yağ dağıtım vanalarının altında, yere dökülmeleri önlemek için mutlaka tepsi bulundurunuz. Çünkü yere dökülmüș yağ, iș kazaları için gerekli ortamı hazırlar. Eğer kazayla dökülme gerçekleșirse yağı hemen siliniz ve ortamın kaygan olmadığından emin olunuz. Bu tür bir temizlik için odun talașı iyi bir malzemedir. Fakat odun talașının yangına sebep olmaması için sürekli ortamdan uzaklaștırınız. Gres pompalarını daima temiz tutunuz ve hazneyi sık sık temizleyiniz. Fıçı ve teneke kapaklarını, İçerisinden yağ alındıktan sonra, kalan yağın kirlenmesini engellemek amacıyla, mutlaka kapatınız. Boș yağ ambalajlarını yağ saklamanın dıșında bașka bir amaç için kullanmayınız. Boș fıçıları tezgâh gibi kullanıp üzerinde kaynak veya tașlama ișlemleri yapmayınız. Patlama riskini göz önünde bulundurup, bir fıçıyı asla oksi-asetilen kaynağı kullanarak kesmeyiniz.

Örnek Alma :

Bazı durumlarda, analiz yapmak için örnek alınması gerekebilir. Örnek almadan önce mutlaka homojenizasyonu sağlayınız ve örneği daima temiz bir kaba alınız. Kabı yağ ile bir kez çalkalayınız. Kabı etiketleyerek; yağın ismini, firmanın adını ve örnek alınma tarihini mutlaka üzerine yazınız.

Yağın Kullanım Sırasında Bozunması :

Yağlar zaman geçtikçe bozunurlar. Böyle bir durumda, yağların tamamen boșaltılıp yenisi ile değiștirilmesi gerekir. Özellikle kesme yağlarının bozunmaya eğilimi çok fazladır. Bir emülsiyonun üzerinde bulunan yağ filmi, kesme yağının bozunması için yeterli ortamı olușturur. Bir kesme yağı emülsiyonunu oluștururken mutlaka suyun üzerine yağ ekleyiniz ve bu sırada sürekli olarak karıștırma ișlemi yapınız. Yağa su eklemeniz durumunda olușacak emülsiyon dengesizdir. Ayrıca karıștırma tankı ve suyun temiz olduğundan emin olunuz ve karıștırma ișlemini bu makinenin yağ tankında değil mutlaka farklı bir tankta yapınız.

Yangına Karșı Önlemler :

Ambalaj içerisindeki gres ve yağların yanma riskleri çok azdır. Yanma riski parlama noktası ile paralellik gösterir. Parlama noktası düșük olan yağların yanma riskleri yüksektir. Fakat genel olarak yağların parlama noktaları 150 °C’nin üzerindedir. Eğer bir ürünün parlama noktası 55 °C’nin altında ise ürünü mutlaka havalandırmalı bir alanda saklayınız ve ateșten uzak tutunuz. Bu tür ürünlerin ambalajlarını sıkı sıkı kapalı tutunuz. Eğer kapaklarda bir deformasyon var ise mutlaka koruyucu önlemler alınız. Parlama noktası 55 °C’nin üzerinde olan ürünler için özel önlem almak gerekmez. Ancak mümkünse bu ürünleri de serin yerde saklayınız. Yağ emmiș üstübüler, odun talașları, kâğıtlar ateș ile temas halinde çabuk yanabilirler. Bu nedenle bu ürünleri ortamdan uzaklaștırınız. Yağdan dolayı çıkan yangınlarda CO2 söndürücüleri, kuru kimyasal toz, kum kovaları kullanınız ve asla su ile söndürmeye çalıșmayınız.

Fıçıların Depolanması :

Eğer yer müsait ise fıçıları yatay olarak saklayınız. Ancak fıçılar gerekirse paletler üzerinde dikey olarak da saklanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, fıçıların daima baș așağı tutulmasıdır. Saklama șeklinin, herhangi bir ürünü alırken ambalaja hasar vermeyecek ve ürünlere rahatlıkla ulașılabilecek șekilde olmasını sağlayınız. Diğer bir önemli nokta ise FİFO diye tabir edilen ilk giren ilk çıkar kuralının uygulanmasıdır. Eğer stoklama sırasında ambalajlar üst üste konuyor ise, aralara mutlaka palet yerleștiriniz. Ayrıca ambalaj üzerinde yazılı üst üste maksimum stoklama sınırını geçmeyiniz. Ayrıca çelik borulardan yapılmıș raflar yağların stoklanması için idealdirler. 

Fıçıların Sevkiyatı :

Hacimleri standart olan (205 lt.) fıçılar dolu halde iken yaklașık 180 kg. ağırlığındadır. Bu fıçılar birden fazla kullanılmak üzere hazırlanmıșlardır, ancak dikkatsiz ve kötü kullanım sonucu fıçıların hasar görerek kullanılamaz hale geldiği durumlar görülmektedir. Fıçıların hasar görmemesi için fıçıları asla atmayınız. Bu koșul fıçıların yumușak bir zemine düșürülmesi halinde bile geçerlidir, çünkü çarpmaya bağlı olarak bağlantı noktaları zorlanabilir. Fıçıların kamyonlardan veya yüksek yerlerden indirilmesi için pek çok metot vardır. Forklift ve asansörlü palet tașıyıcıları bunlardan bazılarıdır.

Dökme Yağların Saklanması :

Dökme yağ tanklarını mümkünse kapalı alanlara yerleștiriniz. Ancak yağmur, kar veya yüksek sıcaklık gibi dıș faktörlerden koruma sağlanıyorsa tankların dıșarıda olmasının negatif bir yanı yoktur. Tankların içerisinde bulunan malın cinsi ve dolum tarihi gibi detayları etiketlerle mutlaka belirtiniz. Transformatör yağları ve soğutucu sistem yağlarının saklandığı tankların iç yüzeylerini epoksi reçine ile kaplayınız.

Greslerin Stoklanması :

Yumușak gres içeren fıçıları (0 numara ve 1 numara) dikey olarak stoklayınız. Çünkü gres fıçı ağızları daha büyük olduğu için tașınma sırasında ağızda olușabilecek hasarlar gres fıçısının akıtmasına neden olabilir. Deponun Konumu Yağların kapalı bir alanda ve çok sıcak olmayan koșullarda saklanması önerilir. Ancak kimi zaman bu mümkün olmayabilir. Bu șartlar altında yağları dıșarıda tutunuz ve mutlaka palet üstüne yerleștiriniz. Mümkün ise fıçıları sundurma altında tutunuz.

Ancak her iki șartta da deponun konumunda așağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

• Kamyonların giriș ve çıkıșı rahat olmalıdır. • Yükleme ve boșaltma için bolca alan ayrılmalıdır.

• Ortamda yağ, su ve toz bulunmamalıdır.

• Boș fıçılar için yer ayrılmalıdır.

Dıșarıda Depolama :

Eğer çok yüksek sıcaklıktan korunabiliyorsa bazı yağlar dıșarıda saklanabilir. Ancak yazın sürekli güneș ıșığına maruz kalan ortamlar veya sıcaklığın 0 °C altına düștüğü șartlar yağlar için zararlı olabilir. Bazı ürünler kesinlikle dıșarıda saklanamaz.

• Transformatör yağları • Soğutma sistemi yağları

• Parafinik yağlar

• Gresler

• Kesme yağlarının bir kısmı

Açıkta saklarken fıçıları baș așağı koyunuz ve palet üstünde tutunuz. Eğer yatay saklama yapılıyorsa yağ kapakları saat 3 ya da 9’u gösterir konumda olmasını sağlayınız. Fıçılar açık iken belirli aralıklarla korozyonun olușup olușmadığını kontrol ediniz. Eğer fıçılarda korozyon olușumu bașlamıș ise gerekli temizliği yapınız ve fıçıları hemen kapalı bir alana alınız. Tenekeler veya küçük ambalajlar açıkta bekletiliyor ise korozyon için mutlaka önlemler alınız. Korozyondan korunmanın en iyi önlemlerinden biri de bu tür malzemelerin üstünü bir örtü ile kapatmaktır.

Kapalı Alanda Saklama Daima kapalı alanda saklama tercih edilir. Genellikle kapalı alanlarda sıcaklık çok düșmez. Ancak buhar hatları geçen veya depo yakınlarında bulunan fırınlar depo sıcaklıklarının yükselmesine neden olabilir. Bu durumda uzun süre sıcakta bekleyen yağlarda bozunma riski ile karșılașılabilir. Uygun bir havalandırma ve alınacak tedbirler ile bu riski ortadan kaldırınız. 

Yağların Sağlık ve İș Güvenliği Kurallarına Göre Kullanımı

Amacına uygun kullanıldığı sürece, madeni yağlar insan sağlığına zarar vermezler veya ihmal edilebilecek düzeyde tehlikelidirler. Yağların kullanımında dikkat edilecek en önemli konu deriye ve göze temasını engellemek ve yağ buharlarını solumamaktır.

Genel Tavsiyeler

• Yağın deri ile temasının sık ve devamlı olduğu hallerde deride olușan anormallikler ile ilgili olarak hemen bir doktora bașvurunuz.

• Yüksek basınç ile gresleme yapan pompalar kullanılırken ve gresin deri altına sızmasına yol açan kazaları ihmal etmeyiniz ve hemen tıbbi yardım alınız.

• Kurșun içerdiği belirtilen yağları püskürtmeli yağlama sistemlerinde kullanmayınız.

• Yağdanlık, gresörlük gibi ekipmanları, yağı rahatlıkla uygulayabilmek için, sürekli el altında bulundurunuz.

Sağlıklı Bir Ortam İçin Önlemler

Madeni yağların kullanıldığı durmlarda daha sağlıklı bir ortamın sağlanabilmesi için așağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.

• Yağ ile temasın kaçınılmaz olduğu her noktada eldiven kullanmaya özen gösteriniz.

• Yağ sıçramalarını engellemek için kapaklar, muhafazalar veya siperlikler yapınız.

• Yağ ile teması olan kișilerin rahatlıkla ellerini yıkayabilecekleri, çok fazla alkali olmayan sabunların her an bulunduğu lavaboların olmasını sağlayınız.

• Her çalıșma ortamında mutlaka bir ilk yardım çantası bulundurunuz.

• Belirli aralıklar ile çalıșma ortamını denetleyiniz ve yukarıda tavsiye edilen uygulamalarda eksiklik var ise hemen gideriniz.

Sağlık ve İș Güvenliği Kuralları

Yağ ile teması olan ișçilerin herhangi bir risk almamaları için așağıdaki önlemlerin alınmasında yarar vardır.

• Yağ ile sürekli temasta mutlaka eldiven kullanınız.

• Cildin yağ ile temasını engellemek için uygun elbiseler kullanınız.

• Yağ bulașmıș el aletlerini, bez ve üstübü gibi malzemeleri ceplere, özellikle pantolon ceplerine koymayınız.

• Yemek öncesi veya tuvalet öncesi elleri sabun ile dikkatlice temizleyiniz.

• Temizleme ișlemi için asla gazyağı, benzin, hekzan gibi solventler kullanmayınız.

• Çok fazla yağ bulașmıș iș elbiselerini temizlemeden giymeyiniz. İș elbiselerini düzenli olarak yıkayınız.